Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Drukuj

Miliony na badania naukowców Politechniki Wrocławskiej

18.11.2015 | Aktualizacja: 19.11.2015 13:45

(fot. Bartek Sadowski/PWr)

Blisko 8,8 mln zł wsparcia otrzymali naukowcy z Politechniki Wrocławskiej w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
W sumie nadesłano ponad 4200 wniosków, z czego finansowanie, na kwotę niemal 335 mln zł, przyznano 903 projektom.
Na Politechnice Wrocławskiej granty otrzymało 24 badaczy.
W programie OPUS 9, który finansuje projekty badawcze, w tym także zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, granty na łączną kwotę ponad 5,8 mln zł otrzymało 11 osób. W programie Preludium 9, z którego finansowane są projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, granty na ponad 720 tys. zł uzyskało siedmioro młodych badaczy z naszej uczelni. W konkursie SONATA 9, z którego finansowane są projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, dofinansowanie wyniosło ponad 2,2 mln zł, a granty otrzymało sześć osób. 

/><span style=
Jedną z laureatek konkursu SONATA 9 jest dr inż. Paulina Kasperkiewicz z Wydziału Chemicznego. Otrzymała ona ponad 656 tys. zł na badania nad markerem chemicznym, który ma pomóc w bardzo wczesnym wykrywaniu osteoporozy i raka kości.
Obie te choroby związane są ze zbyt szybką redukcją gęstości tkanki kostnej, czyniąc ją bardziej podatną na złamania. Dotychczas nie było dokładnych informacji na temat poszczególnych czynników mających wpływ na zanikanie kości, co z kolei spowodowane jest brakiem specyficznych narzędzi do badań.
– W moim projekcie chodzi o stworzenia markera chemicznego, który pomoże w specyficznym wykryciu enzymu katepsyny K powiązanego z procesem resorpcji, czyli zanikiem tkanki kostnej, mającym miejsce między innymi w osteoporozie – wyjaśnia dr inż. Paulina Kasperkiewicz. - Jeśli ilość tego enzymu będzie wykraczała poza normę, może to oznaczać chorobę. Opracowanie odpowiedniego markera chemicznego pozwoli na wykrycie nawet niewielkich odchyleń, a co z tym związane, szybsze rozpoczęcie leczenia – tłumaczy autorka projektu. 
To nie pierwszy grant otrzymany przez naszą badaczkę. Wcześniej przyznano jej m.in. stypendia w ramach programów „START” i „Staże” przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz grant w ramach programu PRELUDIUM, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
Pełna lista laureatów:
W konkursie OPUS 9 granty otrzymali:
* prof. dr hab. Rafał Weron (Wydział Informatyki i Zarządzania), kwota dofinansowania 398 400 zł; temat projektu: Probabilistyczne prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby zarządzania ryzykiem
* dr inż. Bożena Mielczarek (Wydział Informatyki i Zarządzania), kwota dofinansowania 268 980 zł; temat projektu: Symulacyjne modelowanie popytu na świadczenia zdrowotne,
* prof. dr hab. Michał Ryznar (Wydział Matematyki), kwota dofinansowania 346 200 zł; temat projektu: Procesy Levy'ego i Markowa w przestrzeniach euklidesowych i hiperbolicznych,
* prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki (Wydział Matematyki), kwota dofinansowania 459 200 zł; temat projektu: Własności rozwiązań równań nielokalnych,
* dr hab. inż. Marek Klonowski (Wydział Podstawowych Problemów Techniki), kwota dofinansowania 386 400 zł; temat projektu: Odporne i efektywne protokoły dla systemów rozproszonych ograniczonych urządzeń,
* dr hab. inż. Rafał Zdunek (Wydział Elektroniki), kwota dofinansowania 396 000 zł; temat projektu: Ekstrakcja niskowymiarowych faktorów ukrytych z dużych zbiorów nieujemnych danych,
* prof. dr hab. Michał Morayne (Wydział Podstawowych Problemów Techniki); kwota dofinansowania 284 400 zł; temat projektu: Metody stopingowe w analizie wybranych algorytmów,
* prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska (Wydział Elektryczny); kwota dofinansowania 484 600 zł; temat projektu: Dyskretne ślizgowe sterowanie i estymacja zmiennych stanu w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi,
* dr Krzysztof Piotr Grzelakowski (Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki); kwota dofinansowania 1 342 200 zł; temat projektu: Badanie struktury elektronowej, gęstości stanów i morfologii powierzchni półprzewodników złożonych AIIIBV-N z zastosowaniem nowatorskiego spektromikroskopu DEEM. Opracowanie nowej metodologii charakteryzacji,
* prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk (Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki); kwota dofinansowania 848 200 zł; temat projektu: Metrologia sił oddziaływań molekularnych z zastosowaniem elektromagnetycznie aktuowanych układów mikrosystemowych – MetMolMEMS,
* prof. dr hab. inż. Bogdan Kuchta (Wydział Chemiczny); kwota dofinansowania 650 400 zł; temat projektu: Modelowanie hybrydowych deformowalnych nanomateriałów porowatych do składowania gazów i oczyszczania biogazu.
W konkursie PRELUDIUM 9 granty zyskali:
* mgr inż. Katarzyna Macegoniuk (Wydział Chemiczny); kwota dofinansowania 150 000 zł; temat projektu: Kowalencyjne inhibitory ureaz bakteryjnych - projektowanie, aktywność i sposób wiązania,
* mgr Alejandra Consejo (Wydział Podstawowych Problemów Techniki); kwota dofinansowania 89 080 zł; temat projektu: Badanie zmian topografii obszaru rogówkowo-twardówkowego spowodowanych noszeniem soczewek kontaktowych,
* mgr inż. Paulina Natalia Działak (Wydział Mechaniczny); kwota dofinansowania 85 400 zł; temat projektu: Ocena skutków zjawisk sejsmicznych zachodzących w kopalniach podziemnych w aspekcie bezpieczeństwa operatorów maszyn,
* mgr inż. Anna Patrycja Dzimitrowicz (Wydział Chemiczny); kwota dofinansowania: 99 700 zł; temat projektu: Zastosowanie mikrowyładowania jarzeniowego generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym w kontakcie z przepływającym roztworem do syntezy nanostruktur metalicznych o określonych właściwościach optycznych i granulometrycznych,
* mgr inż. Wioletta Katarzyna Rut (Wydział Chemiczny); kwota dofinansowania: 99 996 zł; temat projektu: Optymalizacja struktury substratów do badania enzymów deubikwitynujących przy zastosowaniu metod chemii kombinatorycznej,
* mgr inż. Patrycja Małgorzata Miszczyk (Wydział Chemiczny); kwota dofinansowania: 100 000 zł; temat projektu: Wpływ grup sąsiadujących i nukleofilowości reszt aminowych na przebieg reakcji trójskładnikowej kondensacji diamin, ortomrówczanu trietylu i fosforynu dietylowego.

* mgr inż. Krzysztof Radosław Gajewski (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki); kwota dofinansowania: 99 840 zł; temat projektu: Badania właściwości grafenowych układów nanoelektromechanicznych za pomocą mikroskopii bliskich oddziaływań i spektroskopii Ramana.

W konkursie SONATA 9 granty uzyskali:
* dr Katarzyna Maciejowska (Wydział Informatyki i Zarządzania); kwota dofinansowania 137 800 zł; temat projektu: Analiza hurtowego rynku energii elektrycznej przy wykorzystaniu strukturalnych modeli wektorowej autoregresji SVAR: ocena wpływu odnawialnych źródeł energii na poziom i zmienność cen,
* dr inż. Łukasz Płociniczak (Wydział Matematyki); kwota dofinansowania 152 000 zł; temat projektu: Nieliniowe równanie dyfuzji anomalnej. Istnienie, jednoznaczność, asymptotyka oraz metody numeryczne,
* dr inż. Paulina Maria Kasperkiewicz (Wydział Chemiczny); kwota dofinansowania 656 660 zł; temat projektu: Wygaszony marker chemiczny jako narzędzie do obrazowania aktywnej osteoklastycznej katepsyny K,
* dr inż. Radosław Michalski (Wydział Informatyki i Zarządzania); kwota dofinansowania 230 400 zł;  temat projektu: Dyfuzja informacji w temporalnych sieciach społecznych,
* dr inż. Witold Dyrka (Wydział Podstawowych Problemów Techniki); kwota dofinansowania 472 200 zł; temat projektu:  Lingwistyka formalna w proteomice - modelowanie, analiza i porównywanie hipotez,
* dr inż. Magdalena Latkowska-Baranowska (Wydział Podstawowych Problemów Techniki); kwota dofinansowania 637 000 zł; temat projektu: Spektroskopia modulacyjna nowoczesnych półprzewodnikowych struktur azotkowych w zakresie ultrafioletu.

Michał Ciepielski